Què comprèn la mediació familiar i la mediació civil?

La mediació familiar comprèn:

A) Les matèries regulades pel Codi Civil de Catalunya que en situacions de nul.litat matrimonial, separació o divorci hagin de ser acordades en el corresponent conveni regulador.

B) Els acords a assolir per les parelles estables en trencar la convivència.

C) La liquidació dels règims econòmics matrimonials.

D) Els elements de naturalesa dispositiva en matèria de filiació, adopció i acollida.

E) Els conflictes derivats de l´exercici de la potestat parental i del règim i forma d´exercici de la custòdia dels fills.

F) Els conflictes relatius a la comunicació i relació entre progenitors, descendents, avis, néts i altres parents i persones de l´àmbit familiar.

G) Els conflictes relatius a l´obligació d´aliments entre parents.

H) Els conflictes sobre la cura de les persones grans o dependents amb les quals hi hagi una relació de parentiu.

I) Les matèries que siguin objecte d´acord pels interessats en les situacions de crisis familiars, si el supòsit presenta cincles amb més d´un ordenament jurídic.

J) Els conflictes familiars entre persones de nacionalitat espanyola i persones d´altres nacionalitats residents a l´Estat espanyol.

K) Els conflictes familiars entre persones de la mateixa nacionalitat però diferent de l´espanyola residents a l´Estat espanyol.

L) Els conflictes familiars entre persones de diferents nacionalitats diferents a l´espanyola residents a l´Estat espanyol.

M) Els requeriments de cooperació internacional en matèria de dret de familia.

N) La liquidació de béns en situació de comunitat entre les membres d´una familia.

O) Les qüestions relacionals derivades de la successió d´una persona.

P) Els conflictes sorgits en les relacions convivencials d´ajuda mútua.

Q) Els aspectes convivencials en els acolliments de persones grans, així com en els conflictes per a l´elecció de tutors, l´establiment del règim de visites a les persones incapacitades i les qüestions econòmiques derivades de l´exercici de la tutela o de la guarda de fet.

R) Els conflictes de relació entre persones sorgits en  el si de l´empresa familiar.

S) Qualsevol altre conflicte en l´àmbit del dret de la persona i de la familia susceptible de ser plantejat judicialment.

La mediació civil comprèn:

A) Particions o divisió de béns comuns.

B) Reclamacions entre familiars.

C) Relacions de veïnatge, immissions, mitjanera, servituds.

D) Propietat horitzontal.

E) Comunitats de béns.

F) Relació entre partícips i/o òrgans d´administració de societats.

G) Ruptura de relacions de col-laboració empresarial (franquícies, agència, distribució…).

H) Derivades del contracte d´assegurança.

I) Reclamacions de consumidors davant de l´empresari.

J) Possibles accions de repetició.

K) Incompliments contractuals a conseqüència d´accions danyoses de tercers.

L) Reclamacions enfront d´empreses insolvents.

M) Diverses reclamacions davant d´una mateixa persona o conjunt de persones.

N) Execucions hipotecàries.

O) Execucions en general.

P) Responsabilitat civil per noves construccions (LOE).

Q) Dret a l´honor, la intimitat o pròpia imatge.

R) Responsabilitat civil extracontractual.

S) Responsabilitat civil professional.

Clàusules abusives préstecs hipotecaris. Despeses de constitució.

Aquest despatx col·labora amb la PAH Girona – Salt (Plataforma dels Afectats per la Hipoteca), assessorant multitud de gent afectada per clàusules abusives, interposant en primer lloc la reclamació extrajudicial a l’entitat bancària per tal d’evitar la via judicial, i posteriorment, i en cas que es cregui oportú, la corresponent demanda al Jutjat.

Instem demandes reclamant la nul·litat de les clàusules abusives i la devolució de les quantitats percebudes il·legalment per l’entitat bancaria, entre d’altres la clàusula sòl, despeses de constitució, d’interessos de demora, venciment anticipat del deute i comissions de posicions deutores.

Pel que fa a les despeses de constitució del préstec hipotecari, tota persona que n’és titular, es trobarà afectada per aquesta clàusula d’adhesió de despeses redactada unilateralment per cada entitat bancària que repercuteix totes les despeses de formalització del préstec al prestatari. Dita clàusula es va declarar abusiva pel Tribunal Suprem en data 23 de desembre del 2015.

Malgrat això, actualment no existeix una jurisprudència unificada sobre quines despeses ha d’assumir el consumidor i quines l’entitat bancària.

Ara bé, el Jutjat d’instància núm. 3 de Girona (Jutjat competent a tota la província de Girona per resoldre els procediments que afecten clàusules abusives), resol seguint el criteri marcat per L’Audiència Provicial, en el següent sentit:

Pel que fa a l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats l’ha d’assumir íntegrament el consumidor.

Les despeses de notaria, registre i taxació s’han d’assumir per meitat entre el consumidor i el banc.

En data 28 de febrer del 2018, el Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem, s’ha pronunciat respecte al pagament dels impostos, concloent que:

  • L’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats l’ha d’assumir íntegrament el consumidor.
  • L’impost corresponent al timbre dels documents notarials ha de ser abonat a parts iguals entre el banc i el consumidor.
  • L’impost del timbre corresponent a les còpies de l’escriptura notarial l’ha de pagar la part que l’ha sol·licitat.

En conclusió i a l’espera d’un pronunciament per part del Tribunal Europeu, en aquests moments, es poden reclamar les despeses corresponents a la formalització de la hipoteca, ampliació, novació i compravenda amb subrogació, però no en la seva totalitat, sinó en una part.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar